UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE

KARIERY STUDENCKIE, DORADCY ZAWODOWI

Strona główna PROJEKTY UProgu Kariery
drukuj drukuj

UProgu Kariery

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Cel projektu

Cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez podniesienie poziomu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy wśród studentów/ -ek Uniwersytetu Pedagogicznego. Podniesienie kompetencji nastąpi wskutek udziału studentów/ek w kompleksowym i indywidualnym wsparciu zgodnym z profilem studiów obejmującym doradztwo zawodowe, warsztaty rozwijające kompetencje potrzebne do wejścia na rynek pracy oraz eventy poszerzające wiedzę o rynku pracy. Wsparcie udzielane w Projekcie pomoże studentom/kom określić miejsce na rynku pracy, w którym będą chcieli istnieć oraz pozwoli im nabyć kompetencje wspomagające wejście na rynek pracy oraz funkcjonowanie w nim.

Szczegóły projektu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 2020 r.
Wartość projektu: 543 550,00 zł

Grupa docelowa:

Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Pedagogicznego i jego pracownicy (2 osoby) oraz studenci/ki studiów stacjonarnych UP wszystkich wydziałów UP (min.720 osób).

Główne działania:

  1. Zatrudnienie na umowę o pracę dwóch doradców zawodowych (wpłynie to na prawie 90% wzrost ilości świadczonych zindywidualizowanych usług w zakresie poradnictwa zawodowego).
  2. Zakup profesjonalnych narzędzi do diagnozowania kompetencji.
  3. Organizacja dla studentów/tek dedykowanych warsztatów w ramach dwóch ścieżek zawodowych: student- pracownik oraz student-przedsiębiorca.
  4. Organizacja Targów Pracy.
  5. Utworzenie Biblioteczki Biura Karier. Zaplanowano zakup 300 pozycji książkowych oraz 5 gier edukacyjnych typu Cashflow.
  6. Organizacja spotkań z ludźmi biznesu.
  7. Przygotowanie  dla studentów poradnika, który będzie zawierał informacje pomocne w poruszaniu się na rynku pracy (np. jak napisać CV, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej).

Rekrutacja

Ankieta

Fundusze Europejskie - Wiedza, Edukacja, Rozwój Europejski Fundusz Społeczny
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego